BEZOEKERSVOORWAARDEN

Door het kopen van een entreebewijs ga je akkoord met de algemene bezoekvoorwaarden van het Nederlands Openluchtmuseum. Hierin worden de rechten en plichten van zowel museum als bezoeker omschreven. Je kunt de bezoekvoorwaarden ook inzien bij onze kassa en informatiebalie.

Het Nederlands Openluchtmuseum zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door Het Nederlands Openluchtmuseum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig de wens van de bezoeker te laten verlopen. Het Nederlands Openluchtmuseum zal zich zo veel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen.

 

Algemene bepalingen: definities


Artikel 1.1
Openluchtmuseum: onder het Openluchtmuseum wordt verstaan de stichting Het Nederlands Openluchtmuseum, Nationaal Museum voor Nederlandse Volkskunde die het museumcomplex in stand houdt en exploiteert. In die organisatie zijn functionarissen werkzaam van de Stichting het Nederlands Openluchtmuseum en het Kenniscentrum voor Immaterieel Erfgoed, die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

Artikel 1.2
museumcomplex: het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie van het Openluchtmuseum valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, het Entreegebouw, tentoonstellingszalen, museale gebouwen, horeca-gelegenheden, terrassen, tuinen en overige buitenruimten.

Artikel 1.3
De bezoeker: een ieder die met of zonder een geldig toegangsbewijs het museumcomplex betreedt met als doel studie, educatie of genoegen.

Artikel 1.4
Entreeticket: een ticket dat de bezoeker tijdens reguliere openingstijden de toegang verschaft tot het museumcomplex.

Artikel 1.5
Toegangsbewijs: een entreeticket (al dan niet in combinatie met een kortingskaart) of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher, Museumkaart, e-ticket), dat de toegang verschaft tot (nader aangeduide) ruimte(n) in het museumcomplex.

Artikel 1.6
Goederen: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldwaarden en geldwaardige papieren.

 

Toepasselijkheid


Artikel 2.1
Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers van het museumcomplex.

Artikel 2.2
Deze voorwaarden gelden tevens voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen die door het Openluchtmuseum in het kader van haar doelstelling worden ingeschakeld.

Artikel 2.3
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Toegang museumcomplex


Artikel 3.1
De bezoeker is uitsluitend op vertoon van een geldig toegangsbewijs gerechtigd het museumcomplex te betreden.

Artikel 3.2
De bezoeker wordt de (verdere) toegang tot het museumcomplex ontzegd indien blijkt dat:

a.

het toegangsbewijs niet is verstrekt door het Openluchtmuseum of een daartoe door het Openluchtmuseum bevoegd verklaarde instantie;

b.

de bezoeker klaarblijkelijk onder invloed van alcoholhoudende drank, verdovende middelen of daarmee gelijkgestelde stoffen verkeert;

c.

de bezoeker klaarblijkelijk de orde verstoort of de intentie heeft om de orde te verstoren.


Artikel 3.3
Een vooraf gekocht entreeticket wordt ongeldig door het enkele verloop van de op het entreeticket vermelde datum.

Artikel 3.4
In het museumcomplex is sprake van (toegangs)controle van de bezoeker en zijn bagage. In dit verband kan de bezoeker worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens de medewerkers van het Openluchtmuseum. De bezoeker die zijn medewerking aan visitatie weigert, kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd en heeft geen recht op restitutie.

Artikel 3.5
Het is de bezoeker verboden om in het museumcomplex naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functionaris van het Openluchtmuseum gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen. Wanneer deze voorwerpen bij de toegangscontrole worden aangetroffen, kunnen zij op eigen risico van de bezoeker worden achtergelaten op een door het Openluchtmuseum aan te wijzen plaats.

Voorwerpen die bij de toegangscontrole worden aangetroffen en onder een wettelijk verbod vallen, zullen aan de politie worden overgedragen. De bezoeker die deze voorwerpen voorhanden heeft, kan worden aangehouden en aan de politie worden overgedragen. Deze bezoeker wordt tevens de toegang tot het Openluchtmuseum ontzegd.

 

Toegankelijkheid


Artikel 4.1
Het museumcomplex is o.a. gevestigd in historische gebouwen met tentoonstellingen en activiteiten verspreid over verschillende locaties als ook buiten in de openlucht. Het Openluchtmuseum zet zich er voor in zoveel mogelijk integrale toegankelijkheid te realiseren. Zowel binnen als buiten de gebouwen moet rekening worden gehouden met omstandigheden die de persoonlijke toegankelijkheid beïnvloeden. Individuele omstandigheden en/of de gesteldheid van het weer kunnen hierop in belangrijke mate van invloed zijn.

Artikel 4.2
De bezoeker wordt aangeraden zich op de hoogte te stellen van eventuele beperkingen voor wat betreft de persoonlijke toegankelijkheid. Met name dient bij het betreden van het buitenmuseum rekening te worden gehouden met mogelijke invloed van weeromstandigheden.

Artikel 4.3
De bezoeker wordt bij het betreden van het museumcomplex aangeraden zich op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moeten worden. Het gebruik van liften is in geval van een calamiteit verboden.

Artikel 4.4
Voor informatie over de omstandigheden die beperkingen voor de persoonlijke toegankelijkheid kunnen inhouden en mogelijkheden voor individuele hulp, wordt de bezoeker aangeraden contact op te nemen met de Informatiebalie.

 

Parkeren


Artikel 5.1
Op het parkeerterrein van het Openluchtmuseum gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg. De maximumsnelheid op het terrein is vijftien kilometer per uur en verkeer van rechts heeft voorrang. Aanwijzingen van de parkeerwachters dienen altijd opgevolgd te worden. Het is niet toegestaan de auto, (brom)fiets of motor op een andere plaats te parkeren dan de parkeerwachters hebben aangegeven. Mocht een bezoeker de verkeersregels en/of aanwijzingen van de parkeerwachters niet of niet correct opvolgen, dan is het Openluchtmuseum gerechtigd het voertuig op risico en kosten van de bezoeker van het terrein te verwijderen.

Artikel 5.2
De bezoeker wordt aangeraden het voertuig en ook de ramen van de auto goed af te sluiten en er geen kostbaarheden in achter te laten. In geval van diefstal of vernieling aanvaardt het Openluchtmuseum geen aansprakelijkheid. Dit geldt evenzeer indien schade wordt veroorzaakt door storm, brand, hagel, explosies of andere buitengewone omstandigheden. Het parkeren van voertuigen op het parkeerterrein dan wel buiten het park (Cattepoelseweg, Deelenseweg, Schelmseweg, Hoeferlaan, enzovoort) geschiedt op eigen risico van de bezoeker.

 

Verblijf in het museumcomplex


Artikel 6.1
Het is de bezoeker alleen toegestaan zich te begeven in voor publiek toegankelijke locaties en niet in voor publiek afgesloten ruimten.

Artikel 6.2
In verband met mogelijke risico’s en daaraan verbonden veiligheid van medewerkers en bezoekers, kan de toegang tot een locatie (tijdelijk) gesloten worden, alsmede de presentatie en overdracht worden aangepast aan de situatie op dat moment.

Artikel 6.3
In het geval van zeer extreem slechte weersomstandigheden, afgekondigd door politie of KNMI, treedt het protocol Weeralarm van het Openluchtmuseum in werking, waarbij besloten kan worden tot gedeeltelijke of gehele ontruiming van het museumcomplex. 

Artikel 6.4
De bezoeker is verplicht zich te houden aan deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en aan de aanwijzingen en instructies die worden gegeven door, als zodanig herkenbare, medewerkers van het Openluchtmuseum. Indien naar het oordeel van de medewerkers van het Openluchtmuseum een bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met de bezoekersvoorwaarden of gegeven aanwijzingen en instructies, kan hem of haar de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd zonder dat het Openluchtmuseum tot vergoeding van enige schade of tot restitutie zal zijn gehouden.

Artikel 6.5
Wanneer de bezoeker herhaaldelijk bepalingen in de Algemene Bezoekersvoorwaarden of door de medewerkers gegeven aanwijzingen en instructies overtreedt, kan het Openluchtmuseum hem/haar de toegang tot het museumcomplex voor bepaalde tijd ontzeggen. Tevens is het Openluchtmuseum gerechtigd de bezoeker die tijdens een of meer vorige bezoeken aan het museumcomplex c.q. aan andere musea een voorwerp door (grove) schuld en/of opzet heeft beschadigd, of wanneer op andere wijze de vrees voor beschadiging door de bezoeker wordt gewettigd, de toegang tot het museumcomplex voor bepaalde tijd te ontzeggen. Het Openluchtmuseum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel  3.4 Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt de bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

Artikel 6.6
In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een (kunst)voorwerp, een terroristische aanslag of geweld van een andere orde, is het Openluchtmuseum gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. De bezoeker kan alsdan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie door of namens de medewerkers van het Openluchtmuseum van tassen en andere voorwerpen. De bezoeker die zijn medewerking aan visitatie weigert zal worden verzocht om overlegging van een identiteitsbewijs alvorens hij het museumcomplex verlaat.

Artikel 6.7
Er is cameratoezicht in het museumcomplex. Camerabeelden worden conform de wettelijke bepalingen (Wet Bescherming Persoonsgegevens) bewaard en worden zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.

Artikel 6.8
Het Openluchtmuseum laat regelmatig foto- en filmreportages maken in het museumcomplex. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden op de website, in folders enz. Met het betreden van het museumcomplex verklaart de bezoeker akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Indien de bezoeker bezwaar heeft tegen openbaarmaking van beeldmateriaal waarop hij/zij herkenbaar is, kan dit bij het Openluchtmuseum kenbaar worden gemaakt. Het Openluchtmuseum zal zich dan inspannen om publicatie van het materiaal te voorkomen.

 

Huisregels


Artikel 7.1
Het is de bezoeker onder meer verboden in het museumcomplex:

a. 

tentoongestelde objecten aan te raken, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven;

b.

goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie;

c.

andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door het veroorzaken van geluidsoverlast;

d.

(huis-)dieren mee te nemen, met uitzondering van aangelijnde honden. In tentoonstellingsruimten (zoals de Canon van Nederland) en in de museale presentaties (gebouwen) zijn honden niet toegestaan. Honden mogen wel, aangelijnd, in de horecalocaties komen. Hulp- en geleidehonden zijn wel toegestaan in het gehele museumcomplex.

e.

privé-vervoermiddelen (zoals fietsen, skateboards, waveboards, segways, steps en skeelers) te gebruiken, met uitzondering van rolstoel, kinderwagen, buggy, loopfiets, rollator en andere algemeen aanvaarde hulpmiddelen.

f.

te roken in alle besloten ruimten en de trams. Op (gedeelten van) het terrein gelden, indien dit is aangegeven gedurende periodes van grote droogte, specifieke aanwijzingen conform de codering van de Veiligheidsregio;

g.

eten of drinken te nuttigen in de trams en in besloten ruimten. Uitzondering hierop vormen horecagelegenheden, onverminderd de verplichting tot het gebruiken van een consumptie aldaar;

h.

foto-, film- of geluidsopnamen te maken in het museumcomplex, tenzij ze uitsluitend voor privédoeleinden gebruikt worden. Het is niet toegestaan om beeld- of geluidsmateriaal te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie, waarin nadere voorwaarden zijn bepaald en locatie- of andere kosten in rekening kunnen worden gebracht.

Artikel 7.2
Het is de bezoeker in de presentatie 'Canon van Nederland' niet toegestaan: 

a. jassen en tassen mee te nemen in de presentatie 'Canon van Nederland'. Dit in verband met de veiligheid voor de collectie, bijvoorbeeld vanwege de klimaatbeheersing, en hinder voor medebezoekers. Met medische noodzaak mag een rugzak of tas uiteraard mee naar binnen.
b. honden en andere huisdieren mee naar binnen te nemen. Hulphonden zijn zonder meer toegestaan.
c. eten of drinken te nuttigen in de presentatie. 

Artikel 7.3
Voor scholen in het primair of voortgezet onderwijs geldt dat per groep van 8 leerlingen minimaal één begeleider aanwezig moet zijn. Het Openluchtmuseum behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan groepen die niet voldoen aan deze normen.

Artikel 7.4
Ouders, docenten en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen.

Artikel 7.5
Op een aantal locaties gelden bijzondere richtlijnen voor de jongste bezoekers en hun ouders/begeleiders. Op deze locaties mogen kinderen onder de 12 jaar uitsluitend onder begeleiding de locatie betreden.

Artikel 7.6
Bij rondleidingen geldt een maximum van 20 personen per rondleiding.

Artikel 7.7
Voor alle overige personen die zich op het museumcomplex begeven of bevinden in opdracht van het Openluchtmuseum geldt voorts ook het “Reglement derden op het terrein”.

 

Gevonden voorwerpen


Artikel 8.1
Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij een medewerker of bij de informatiebalie in het Entreegebouw.

Artikel 8.2
In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van het Openluchtmuseum over de status van de vermeende eigenaar is het Openluchtmuseum gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen. 

Artikel 8.3
Het Openluchtmuseum zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen. Met gevonden voorwerpen waarvan na een drie maanden (waardevolle voorwerpen na 1 jaar)  inbewaringneming door het Openlucht­museum geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende, zal het museum naar bevind van zaken handelen en behoudt zich het recht voor gevonden voorwerpen die niet zijn afgehaald te vernietigen.

 

Restitutie


Artikel 9.1
Het Openluchtmuseum is niet verplicht de kosten van een niet gebruikt entreeticket te vergoeden. 

Artikel 9.2 
De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding door het Openluchtmuseum aan de bezoeker:

a. 

het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de collectie van het Openluchtmuseum;

b.

het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumcomplex, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen; tijdelijke sluiting van gebouwen voor periodiek restauratieonderhoud of voor houtbehandelingen;

c.

een aanpassing van de reguliere openingstijd in verband met oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening of, in geval van een calamiteit, een door het Openluchtmuseum noodzakelijk geachte gehele of gedeeltelijke ontruiming van het museumcomplex;

d.

schade, overlast of ongemak veroorzaakt door andere de bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (daaronder begrepen molest) of diefstal;

e.

overlast of ongemak veroorzaakt door evenementen en onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;

f.

overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex; 

g.

ontzegging van de toegang tot het museumcomplex

h.

verlies van het toegangsbewijs.

 

Aansprakelijkheid van het Openluchtmuseum


Artikel 10.1
Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex is voor eigen rekening en risico. 

Artikel 10.2
Alle door het Openluchtmuseum  gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrijblijvend. Het Openluchtmuseum aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het museum zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens het Openluchtmuseum is verspreid.

Artikel 10.3
Voor schade ontstaan als gevolg van door derden aan de bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is het Openluchtmuseum nimmer aansprakelijk.

Artikel 10.4
Het Openluchtmuseum is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van het Openluchtmuseum of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waartegen het Openluchtmuseum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn. De aansprakelijkheid van het Openluchtmuseum wordt onder meer uitgesloten voor:

a. 

schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door het Openluchtmuseum ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het gebouw en de door deze derden ingeschakelde personen;

b.

schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van het Openluchtmuseum gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;

c.

schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers;

d.

het in ontvangst nemen van goederen of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het Openluchtmuseum daarvoor enige vergoeding bedingt.


Artikel 10.5
De aanspraak is in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen:

a. 

het door de verzekeraar van het Openluchtmuseum aan het Openluchtmuseum ter zake van dat individuele schadegeval uitgekeerde bedrag; of

b.

de ter zake van de schade door een derde aan het Openluchtmuseum uitgekeerde vergoeding ter zake van dat individuele schadegeval. 


Artikel 10.6
In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het Openluchtmuseum in geen geval meer bedragen dan de onder 10.5 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 10.7
Aansprakelijkheid van het Openluchtmuseum voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

 

Aansprakelijkheid van de bezoeker


Artikel 11.1
De bezoeker van het museumcomplex is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die hij veroorzaakt, al dan niet ten gevolge van het niet naleven van deze Bezoekvoorwaarden en vrijwaart het Openluchtmuseum voor aanspraken van derden ter zake.

Artikel 11.2
De (oorspronkelijke) rechthebbende van het toegangsbewijs is medeverantwoordelijk en medeaansprakelijk voor schade veroorzaakt door de houder van dit toegangsbewijs.

Artikel 11.3
Organisaties die in het museumcomplex bijeenkomsten, manifestaties en/of partijen (doen) organiseren, zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door hun toedoen uitgenodigde gasten, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van deze gasten.

 

Overmacht
 

Artikel 12.1
Het Openluchtmuseum is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van het Openluchtmuseum. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het Openluchtmuseum onafhankelijke voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk dan wel bezwaarlijk maakt.

Artikel 12.2
Tevens wordt onder overmacht verstaan, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oproer, rellen, terrorisme, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen op het museumcomplex, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

Artikel 12.3
Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen, diensten en/of instellingen waarvan het Openluchtmuseum gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

 

Klachtenregeling


Artikel 13.1
In geval van klachten kan de bezoeker deze kenbaar maken via de website van het Openluchtmuseum.

Artikel 13.2
Klachten die verband houden met de bezoekersovereenkomst dienen binnen 6 weken na de dag waarop het bezoek heeft plaatsgevonden schriftelijk bij het Openluchtmuseum te zijn ingediend. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden in principe niet door het Openluchtmuseum in behandeling genomen. Het Openluchtmuseum onderzoekt de klacht en behandelt deze in beginsel binnen 10 werkdagen na ontvangst. Is het onderzoek binnen deze termijn nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

 

Overige voorwaarden en toepasselijk recht


Artikel 14.1
De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van het Openluchtmuseum, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt de Aanvullende Reserveringsvoorwaarden en de Uniforme Voorwaarden Horeca.

Artikel 14.2
Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en het Openluchtmuseum is Nederlands recht van toepassing.

 

Slotbepaling


Indien een of meer van de hiervoor genoemde artikelen niet rechtsgeldig zijn of zullen worden, dan blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in de plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude niet-geldige zoveel mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.

De Algemene Bezoekersvoorwaarden van het Openluchtmuseum zijn vastgesteld door de Directie en gedeponeerd onder nummer 41050671 bij de Kamer van Koophandel Arnhem te Arnhem. De Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn onder meer gepubliceerd op www.openluchtmuseum.nl.

Stichting het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem
Directie
september 2017